Privatumo politika

1.1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Gabijos Eimutytės, veikiančios pagal individualios veiklos pažymą (toliau – “Tiekėjas”) internetinės parduotuvės www.gabbishop.com pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Internetinėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.gabbishop.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. www.gabbishop.com vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

1.4.3.3. www.gabbishop.com yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

1.4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia www.gabbishop.com arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

1.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.6. Asmens duomenys saugojami saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (prekių tiekimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

1.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.9 Naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis gali:

1.9.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.9.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.9.3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

1.9.4. visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formai užpildyti reikalinga informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis www.gabbishop.com įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. www.gabbishop.com gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. www.gabbishop.com pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

3.1.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. Slapukai (cookies) ir tinklo analizė

5.1. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

5.2. Šioje svetainėje yra naudojami techniniai slapukai. Jie užtikrina funkcijų, be kurių negalėtumėte tinkamai naudotis mūsų svetaine, veikimą. Dėl šios priežasties techniniai slapukai negali būti įjungiami ar išjungiami individualiai.

5.3. Šioje svetainėje yra naudojami funkciniai slapukai, kurie suteikia galimybę mūsų interneto svetainei saugoti jau pateiktą informaciją (pvz.: Jūsų užregistruotą vardą). Remiantis ES direktyva 2002/58/EB šiems slapukams sutikimas nėra reikalingas, tačiau Jūs bet kuriuo metu galite keisti, bet kokius, slapukų nustatymus savo interneto naršyklėje.

5.4. Šioje svetainėje yra naudojami rinkodaros slapukai, kurie yra įgalinami tik gavus Jūsų sutikimą. Jie naudojame su tikslu vartotojui pagerinti apsilankymo kokybę internetinėje svetainėje, pasiūlyti geresnes paslaugas, pateikti aktualią reklamą ir atlikti pakartotiną rinkodarą.

5.5. Šioje svetainėje naudojamas "Facebook Pixel" įskiepis. Šis įskiepis leidžia įvertinti reklamos efektyvumą, lyginti tarpusavyje „Facebook“ skelbimus, optimizuoti įrašus pagal gautus duomenis, grupuoti tikslines auditorijas būsimiems įrašams ir atlikti pakartotinę rinkodarą. "Facebook" privatumo politiką gali rasti čia: https://www.facebook.com/policy.php.

5.6. Pasirinkti, kuriuos slapukus naudosite ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

5.7. Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

5.8. Kilus klausimams dėl slapukų naudojimo, jų atsisakymų ir kitos papildomos informacijos, parašykite mums el. paštu: info@gabbishop.com

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

6.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

6.2. www.gabbishop.com, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. www.gabbishop.com turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinės parduotuvės puslapyje.

7.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@gabbishop.com) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

7.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.